Home Persondata om ansøgere

Persondata om ansøgere

Information om behandling af kandidaters personoplysninger

1. Dataansvarlig

Dataansvarlig i forhold til de oplysninger, der indsamles i ansøgningsprocessen:

Miklagard Group ApS

CVR: 40780068

Gyngemose parkvej 42, 2. sal, 2860 Søborg

I det følgende benævnes den dataansvarlige som ”Selskabet”.

2. Formålet og retsgrundlaget med behandlingen

Oplysningerne du giver, afgives frivilligt, men er nødvendige for at kunne komme i betragtning til stillingen, da formålet med registreringen er at skabe en kvalitativ, nem og hurtig måde at bringe ansøger og job sammen, og finde den bedste kandidat ud fra en individuel vurdering af kandidatens kompetencer og kvalifikationer.

Du opfordres til kun at give selskabet almindelige oplysninger (fx oplysninger om navn, adresse, uddannelse, tidligere ansættelse og øvrige kvalifikationer) i forbindelse med din ansøgning. Selskabet kan behandle sådanne oplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra f, men du giver tillige samtykke til behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Ifølge lovgivningen kræver det samtykke at behandle oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs, eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold.

Selskabet har ingen interesse i sådanne oplysninger og opfordrer dig til at undlade at inkludere disse i din ansøgning og CV. Hvis din ansøgning og CV alligevel indeholder sådanne oplysninger, giver du ved indtastning eller uploading af disse samtykke til, at oplysningerne kan registreres, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, litra a.

3. Modtagere af dine oplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt og er kun tilgængelige for de medarbejdere, der er involveret i rekrutteringsprocessen, dvs. lederen af jobbet samt de HR-medarbejdere, der er knyttet til jobopslaget. Hvis du ansættes til stillingen, vil dine nærmeste kolleger efter ansættelsesaftale er underskrevet blive informeret om din ansættelse, tiltrædelsestidspunktet, din stillingsbetegnelse samt uddannelse og tidligere erhvervsmæssig erfaring, hvis det er relevant.

Hvor der indhentes referencer vil du forinden disse indhentes blive informeret om, hvem der vil blive taget kontakt til, ligesom du vil kunne blive bedt om at angive referencer.

Selskabet kan i rekrutteringsprocessen gøre brug af andre databehandlere såsom leverandører af tests og videoansøgningsværktøj. Du kan ved henvendelse til [email protected] få oplyst, hvilke databehandlere selskabet benytter. Hvis selskabet overfører oplysninger til en databehandler fra et tredjeland, vil du blive oplyst om det. Hvis overførslen sker på baggrund af Europa Kommissionens standardkontrakter, kan du få en kopi heraf ved henvendelse til HR.

4. Sociale medier

Selskabet gør ikke systematisk brug af sociale medier såsom Facebook og Linkedin, men bruger dem, hvor det vurderes relevant for at skaffe information om kandidatens egnethed.

Hvis du har offentliggjort oplysninger om dig selv på nettet i åbne profiler, kan selskabet benytte oplysningerne i rekrutteringsøjemed, så længe oplysningerne er legitime og relevante i forbindelse med ansættelsesprocessen.

5. Opbevaring og sletning af dine oplysninger

I rekrutteringsfasen opbevarer selskabet oplysninger om dig i det system, som du indtaster disse oplysninger i. Bliver du ikke ansat i jobbet, fjernes ansøgning, CV og lignende automatisk 18 måneder efter afslagsdatoen, medmindre du ændrer i din ansøgning.

Oplysninger om kandidater, som ansættes, slettes senest syv år efter medarbejderens fratræden.

6. Dine rettigheder

Som ansøger har du efter databeskyttelsesforordningen en lang række rettigheder i forhold til den behandling, som selskabet foretager af dine oplysninger. Disse rettigheder oplistes nedenfor:

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger selskabet behandler om dig samt en række øvrige oplysninger.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Du kan få slettet oplysninger om dig, inden vores generelle slettefrist på et halvt år indtræder.

Du vil i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du kan i visse tilfælde gøre indsigelse med vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

7. Klage

Hvis du er uenig i behandlingen af dine personoplysninger, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K

Vi anbefaler dog, at du altid først drøfter en uenighed med HR.

8. Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du har oprettet en profil eller sendt din ansøgning til Selskabet, har du givet samtykke til behandlingen af dine data. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt tilbagekalde dit samtykke. Det gør du ved at slette din profil. En tilbagekaldelse af samtykket og sletning af dine oplysninger bevirker, at du ikke vil kunne komme i betragtning til den stilling du søger eller fremtidige stillinger, før du registrerer dig på ny, da alle oplysninger om dig mistes. En tilbagekaldelse af samtykket har ikke betydning for behandlinger, der har fundet sted før tilbagekaldelsen, men alt fremtidig behandling stopper straks den tilbagekaldes.

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre
nærmere om samarbejdsmuligheder?

Ring til os på 31 32 60 86

Du kan få telefonisk support mandag til fredag kl. 09.00-16.00

? Top indlæg