Home Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Vilkår og betingelser

Nedenstående vilkår og betingelser finder anvendelse på aftaler indgået med:

Miklagard Group ApS

CVR: 40780068

Nannasgade 28, DK-2200

Når du som kunde (herefter benævnt Kunden) indgå en kontrakt eller aftale med Miklagard Group ApS (herefter benævnt Selskabet) i relation til digital marketing, rådgivning, konsulentarbejde eller andre ydelser (herefter benævnt Ydelsen eller variationer heraf), sker dette i overensstemmelse med nedenstående vilkår og betingelser, medmindre andet er eksplicit aftalt mellem parterne.

Såfremt enkelte vilkår i en konkret aftale fraviger nærværende betingelser, finder de resterende betingelser til stadighed anvendelse.

1. Generelt

1.1. Nærværende standardbetingelser er gældende for alle leverancer fra Selskabet.

1.2 Standardbetingelserne udgør, sammen med i øvrigt skriftligt materiale, kontraktgrundlaget for alle projekter hos Selskabet.

1.3 Standardbetingelserne er udelukkende gældende for projekter af/fra Selskabet og derfor ikke eventuelle leverancer fra tredjepart.

1.4 Standardbetingelserne er gældende for både større og mindre opgaver indmeldt mundtligt, gennem telefon eller pr. e-mail selvom der fra disse ikke direkte henvises til standardbetingelserne.

1.5 Selskabet indgår arbejde i henhold til fastpris betaling og timebaseret betaling. Hvor intet andet fremgår, så er aftalen timebaseret. Det betyder der faktureres pr. forbrugt tid.

1.6 Med mindre andet er angivet, er bindingsperioden for nye projekter 6 måneder. Derefter ved løbende, faste samarbejder har Selskabet ret til at opsige samarbejdet med en måneds varsel.

1.7 Hvis Kunden opsiger samarbejdet i løbet af bindingsperioden, er Kunden forpligtet til at betale for udført arbejde eller mindst 80% af prisen for det aftalte arbejde for den fulde bindingsperiode.

2. Aftale

2.1. Aftale om køb af Ydelser af Selskabet anses som bindende, når Kunden har modtaget en bekræftelse af aftalevilkårene, jf. pkt. 1.4 og nedenstående pkt.

2.2. Bekræftelse af aftalevilkårene i relation til køb af Ydelser mellem parterne fremsendes hurtigst muligt til Kunden efter dialog herom. Rimelige ændringer til aftalen skal meddeles Selskabet inden 24 timer efter modtagelse af denne bekræftelse. Kunden har ikke mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen, jf. dette afsnits pkt. 3.

2.3. Selskabet tilbyder ingen fortrydelsesret, da Ydelserne er specialfremstillet efter Kundens krav, ønsker og behov.

2.4. Selskabet er ikke ansvarlig for Kundens eventuelle fejl ifm. køb af Ydelser. Har Kunden angivet forkerte oplysninger eller krav, kan Selskabet ikke gøres genstand for implementering af ændringer, rettelser mv.

3. Levering

3.1 Levering af Ydelser sker digitalt (online).

3.2. Ønsker Kunden levering på anden måde, skal dette fremgå klart ifm. bekræftelsen af aftalevilkårene, eventuelt mod mervederlag. I tilfælde hvor speciallevering medfører et mervederlag, orienteres Kunden herom i forbindelse med indgåelse af aftalen.

3.3. Aftales leveringstiden (herefter deadline) ikke mellem Selskabet og Kunden, fastsætter Selskabet efter eget skøn en passende deadline.

4. Ydelsen

4.1. Ydelser købt af Selskabet er som udgangspunkt unikke, medmindre dette i sagens natur ikke er muligt. Medarbejdere hos Selskabet forbeholder sig retten til at afvise bestillinger, der bryder med de generelle bestemmelser om ophav- og brugsret, som findes i dansk og international ret.

4.2. Såfremt Kunden fremsætter et spillerum for Ydelsens omfang, forbeholder Selskabet sig retten til uden videre at fastsætte dette efter eget skøn. Aftales intet omfang for Ydelsen, fastsætter Selskabet ligeledes omfanget.

4.3. Ønsker Kunden flere Ydelser leveret, leveres disse som én samlet enhed.

5. Priser & Betaling

5.1. Påkrav om betaling fremsættes som udgangspunkt i forbindelse med levering af den aftalte Ydelse. Selskabet kan dog vælge at kræve betaling for samtlige igangværende opgaver i forbindelse med afslutningen af den kalendermåned, hvor arbejdet er påbegyndt.

5.2. Såfremt Kunden ønsker ændringer eller tilføjelser til Ydelsen efter levering, udskydes forfaldsdagen ikke.

5.3. Det er alene Kundens pligt at holde sig orienteret om påkravets fremsættelse.

5.4. Misligholder Kunden sine betalingsforpligtelser ved ikke at betale senest på forfaldsdagen, forbeholder Selskabet sig retten til at opkræve morarenter på 7% pro anno og fremsende et rykkergebyr på kr. 100. Erhvervskunder kan ydermere pålægges et kompensationsbeløb på kr. 300.

5.5. Selskabet kan, såfremt det vurderes nødvendigt, kræve forudbetaling for at sikre Kundens betalingsevne.

5.6. Selskabet forbeholder sig retten til årligt at justere det aftalte vederlag iht. nettoprisindekset, dog altid minimum 3%.

5.7 Selskabet fakturerer i henhold til standard timepris og efter medgået tid, hvad angår mindre opgaver, hvis ikke andet er nævnt. En mindre opgave forekommer, når der ikke aftales fastpris for projektet.

5.8 Selskabet opererer med standard timepris. 900 kr. / time for arbejde af enhver karakter.

5.9 Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter, faktureres ikke selvstændigt, men er en del af faste aftaler ud fra en rimelighedsbetragtning.

5.10 Priser, der er oplyst ved korrespondance eller på hjemmesiden, er eksklusiv moms.

6. Tavshedspligt & referencer

6.1 Selskabet forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt.

6.2 Selskabet har ret til i markedsføringsøjemed at opgive Kunden samt projektet og en eventuel slutkunde som reference.

7. Tilfredshed

7.1. Mener Kunden ikke, at Ydelsen lever op til den aftalte kvalitet eller kvantitet, skal Kunden gøre indsigelse inden 3 dage efter levering. Efter den angivne indsigelsesfrist betragtes Ydelsen som accepteret, og kunden kan derefter ikke gøre yderligere indsigelser gældende over for Selskabet.

7.2. Selskabet forbeholder sig retten til ikke at blive pålagt at gennemføre rettelser eller ændringer, som måtte anses som urimelige eller påfører Selskabet uforholdsmæssige omkostninger eller tidsforbrug ift. prisniveauet for den konkrete opgave. Denne vurdering foretages af Selskabet.

7.3. Ved større ændringer har Kunden udelukkende ret til et nedslag i pris, såfremt den leverede Ydelse afviger væsentligt fra det aftalte, og Selskabet med rette måtte kunne forvente dette. Denne vurdering foretages af Selskabet.

8. Ophavsret og brugsret

8.1. I det øjeblik kunden har betalt for sine Ydelser hos Selskabet, opnår Kunden ubegrænset ophav- og brugsret til disse.

8.2. Betaler Kunden ikke inden for den på fakturaen fastsatte forfaldsdag, eller betaler Kunden ikke den fakturerede pris til fulde, opnår Kunden ikke ophav- eller brugsret til den leverede Ydelse, førend den oprindelige faktura og dertil påløbende omkostninger er betalt.

8.3. Benytter kunden sig af Ydelsen uden at have opnået ophavs- og brugsretten, anses dette som et brud på Selskabets ophavsret, hvorfor Kunden vil blive mødt med et krav om erstatning.

8.4. Kunden kan ikke fortryde sit køb ved at undlade at betale, jf. også afsnit 2, pkt. 3.

9. Datasikkerhed og -håndtering

9.1. Selskabet forpligter sig til at behandle Kundens data fortroligt og med diskretion.

9.2. Selskabet handler alene efter instruks fra Kunden i relation til håndtering af dennes data. Selskabet forpligter sig i denne forbindelse til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

9.3. Selskabet forpligter sig til på Kundens anmodning at give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

9.4. Selskabet forpligter sig til at beholde Kundens Ydelser som backup i 90 dage, hvorefter filerne fjernes.

10. Særlige vilkår vedr. klippekortsordninger

10.1. Ved aftale om køb af klippekort forpligter Kunden sig til at betale for samtlige timer forud.

10.2. Tidsforbruget estimeres pr. påbegyndte halve time svarende til ét klip.

10.3. Ubrugte timer kan ikke refunderes og bortfalder 1,5 år efter fakturadato.

11. Særlige vilkår vedr. linkbuilding

11.1 Selskabet fraskriver sig ansvaret for eventuelle brudte links som følge af ophørte domæner eller nye interne politikker hos tredjepart. Hertil erstatter Selskabet ikke de brudte links eller refunderer beløb betalt herfor af Kunden.

12. Force majeure

12.1. Selskabet er ikke ansvarlig for skade eller mangler i projektets gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Selskabet er således fritaget for ansvar over for kunden, såfremt Selskabet forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som Selskabet ikke er herre over, og som Selskabet ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet.

13. Klageret for Kunden

13.1. Ønsker Kunden at klage over et køb foretaget hos Selskabet, har du som forbruger adgang til at klage via den europæiske online klageportal (ODR).